مشخصات فردی (حتما تكميل گردد)

         

سال تولد:

 

نام و نام خانوادگی:

وضعیت خدمت :

 

محل تولد :

     

مدرک تحصیلی :

  مجرد متاهل

وضعيت تاهل:

 

مرد زن

جنسيت:

 

 اطلاعات تماس (حتما تكميل گردد)

 

شماره تلفن همراه:

 

شماره تلفن :

شغل درخواستی:

 

پست الکترونيک:

 

 تحصص ها (حتما تكميل گردد)

 

ميزان تسلط:

 

زمینه تخصص :

ميزان تسلط:

 

زمینه تخصص :

ميزان تسلط:

 

زمینه تخصص :

 

 آشنائی با زبان‌های خارجی

 

    مکالمه          ترجمه          خواندن           نوشتن

     

        

 

زبان خارجی:

        

 

زبان خارجی:

 

 سوابق شغلی

 

نام موسسه / شركت از تاريخ تا تاريخ آدرس و تلفن علت ترك كار

 انتظارات

 

تومان

حقوق درخواستی: